Oferta i zapytania

Oferta zamieszczona na www.g-max.pl zawiera propozycje gadżetów i upominków reklamowych i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie zaproszeniem do składania zapytań.
Zapytania przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej poprzez koszyk zapytań, droga mailową oraz telefoniczną.
Zapytanie musi zawierać: numer produktu i nazwę, ilość, rodzaj znakowania, ilość kolorów znakowania, dane pytającego takie jak nazwę firmy, e-mail i telefon.
Wyceny wybranych produktów wysłane są wyłącznie za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w zapytaniu.

Ceny

Ceny znajdujące się na stronie internetowej G-Max Agencja Reklamowa są cenami sugerowanymi, a ostateczna cenę potwierdzamy w odpowiedzi otrzymane na zapytanie. Ostateczna cena zależy od ilości wybranego produktu, sposobu znakowania oraz kosztów wysyłki, które nie ujęte są na stronie internetowej.
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen, które uzależnione są od wahań kursu walut.

Wysyłka

Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub w inny, wcześniej uzgodniony sposób z zamawiającym.
Za szkody powstałe w trakcie transportu G-Max Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności, dlatego prosimy o sprawdzenie stanu dostarczanej przesyłki oraz jej zawartości.
W przypadku wątpliwości co do jakości stanu przesyłki prosimy o zgłaszanie reklamacji kurierowi w momencie jej przyjmowania.
Reklamacje wynikające z uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu jak i po jej otrzymaniu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje

Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.
Ponieważ przeznaczeniem towaru jest sprzedaż na rynku reklamowym i promocyjnym nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony.
Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dostawcę.
Towar znakowany nie podlega reklamacji.
G-Max Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice kolorystyczne w odcieniach tych samych towarów zamówionych w odrębnych zleceniach jak również z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia.
W razie niezgodności towaru lub znakowania w zamówionym towarze zamawiający ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru. Wykonawca naprawi wadliwy towar lub uzupełni braki w wyznaczonym wcześniej terminie.

Ochrona Danych

G-Max Agencja Reklamowa przetwarza dane osobowe klienta w związku z określonymi celami oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podane w celu zamówienia towarów dane osobiste (jak na przykład nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane dotyczące płatności) wykorzystywane są przez Dostawcę do wykonania i realizacji umowy. Z tymi danymi Dostawca obchodzi się poufnie i nie przekazuje ich osobom trzecim, które nie biorą udziału w procedurze składania zamówienia, dostarczenia i procedurze płatności. Klient ma prawo otrzymać nieodpłatnie na wniosek informacje na temat danych osobowych, które zostały zapisane o nim przez Dostawcę. Dodatkowo ma on prawo do skorygowania nieprawidłowych danych, zablokowania i skasowania swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie żaden ustawowy obowiązek przechowywania.

Współpraca

Zlecenia do realizacji przyjmowane są na formularzach zamówienia otrzymanych od G-Max Agencja Reklamowa lub na podstawie indywidualnych umów.
Realizacja zamówienie następuje w momencie otrzymania prawidłowo uzupełnionego formularza zamówienia oraz akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego.
Prawidłowo uzupełnione formularze zamówienia przyjmowane są na pośrednictwem e-mail, poczty lub kuriera.
Przed przystąpieniem do realizacji zamawiający otrzyma od wykonawcy droga mailową wizualizację znakowania zamówionego towaru, którą należy zaakcentować lub zgłosić poprawki.
Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnej  próby zdobienia zamówionego produktu.
Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzyga się polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu.

RODO

Administratorem Pani/a danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego będzie: Agnieszka Jankowska G-MAX z siedzibą we Wrocławiu 50-576, przy ul. Czerniawskiej 2a, dalej jako: „G-Max”

W szczególności: imienia, nazwiska, adresu email i/lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu G-Max może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na G-Max obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od G-Max dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@g-max.com.pl